Kohezijski sklad, njegov namen in kako deluje

Kohezijski sklad (KS) je poseben sklad EU, ki deluje v okviru regionalne oz. kohezijske politike EU za pomoč državam članicam.Te morajo nameniti velik del sredstev izboljšanju okolja in razvoju prometne infrastrukture.

KS je finančni instrument kohezijske politike EU, s katero EU spodbuja in podpira razvoj držav članic. Na ta način prispeva k zmanjšanju razlik v razvitosti oz. zmanjševanju ekonomskih ter socialnih neskladij med državami EU in tako vpliva na bolj uravnotežen razvoj EU kot celote.

KS je bil ustanovljen leta 1994 z Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 in njenimi dopolnitvami. Za finančno perspektivo 2007 – 2013 pa KS ustanavlja Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94.
Iz Kohezijskega sklada se sofinancirajo le veliki infrastrukturni projekti za področje okolja, prometa ter trajnostne rabe energije. V skladu z merili za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada je do pomoči iz Kohezijskega sklada upravičen samo javni sektor. Za KS velja, da je teritorialna osnova država članica EU in ne regija, kot to velja pri strukturnih skladih (tj. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad).

Projekt gradnje kanalizacije in čistilne naprave

Obvestilo javnosti – gradnja kanalizacije in čistilne naprave

Pregledna slika gradnje kanalizacije